Przyśpieszone postępowanie układowe

Jakub Ostrowski        29 maja 2016        Komentarze (0)

Jeżeli chcesz uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami przyśpieszone postępowanie układowe może być dla Ciebie.

Przyśpieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Musisz wiedzieć, że będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Pierwszym krokiem jest złożenie do właściwego Sądu wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Oczywiście taki wniosek musi zawierać w swojej treści odpowiednie informacje, dane czy oświadczenia dłużnika. Bezwzględnie nie możesz zapomnieć o przedłożeniu propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym czy bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Sygnalizuję, że to nie wszystkie wymogi formalne wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Bardzo ważna jest też dokumentacja jaka zostanie załączona do wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego dlatego, że Sąd podejmuje decyzję na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów jakie przedłoży dłużnik.

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wywołuje wiele skutków prawnych. Dla Ciebie dłużniku jest najważniejsze to, że możesz uzyskać natychmiastową ochronę przed prowadzonymi wobec Ciebie egzekucjami komorniczymi, ponieważ postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

Istotne dla Ciebie będzie również to, że po otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego nie ma możliwości wypowiedzenia dłużnikowi umowy najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi.

Korzystne?

Pewnie, że tak!

Jednakże musisz pamiętać o obowiązku pełnej współpracy z sędzią komisarzem i nadzorcą sądowym, którym musisz udzielać wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Nadzorca sądowy zostanie wyznaczony w postanowieniu o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

  1. plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
  2. spis wierzytelności;
  3. spis wierzytelności spornych.

Niezwłocznie po złożeniu dokumentów przez nadzorcę sądowego, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Układ zostaje przyjęty, gdy za przyjęciem zagłosuje ponad 50% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jakub Ostrowski        29 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W mojej ocenie, najszybszym i najmniej ingerującym w majątek dłużnika nowym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Oczywiście, nie każdy dłużnik będzie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Podane poniżej informacje dotyczą samej istoty tego konkretnego postępowania. Jeżeli jesteś dłużnikiem powinieneś wiedzieć, że Twoja sytuacja jest wyjątkowa i zanim zdecydujesz się na ten tryb restrukturyzacji, musisz dokładnie rozważyć czego oczekujesz w ramach oddłużenia. Natomiast jeżeli jesteś wierzycielem, nie możesz biernie czekać, bierz sprawy w swoje ręce i sprawdź – dokładnie – czy Twój dłużnik zasługuje na jeszcze jedną szansę.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w głównej mierze toczy się poza sądem, przez co należy zakładać, że dłużnik jak i wierzyciele powinni być elastyczni w dochodzeniu do porozumienia.

Warunkiem bezwzględnym jest konieczność udziału w tym postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego, który powinien zagwarantować pełen profesjonalizm na przedpolu uzgodnień dłużnik – wierzyciele. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest wybierana dowolnie przez dłużnika.

Jedną z pierwszych czynności jest zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Jeżeli chodzi o postanowienia umowy będą one ustalane przez strony indywidulanie. Oczywiście, wynagrodzenie jakie dłużnik będzie zobowiązany zapłacić doradcy, należy ustalić w umowie.

Kolejnym krokiem po wyborze doradcy restrukturyzacyjnego jest ustalenie dnia układowego. Dzień układowy w wielkim skrócie można zdefiniować jako dzień, w którym określany jest krąg wierzytelności objętych układem, czyli takie, które powstały przed otwarciem postępowania. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że dzień układowy będzie przypadał nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Kolejnym etapem postępowania jest zbieranie przez dłużnika głosów od wierzycieli. Oczywiście obowiązuje forma pisemna, a dokładnie swoje stanowisko wierzyciele wyrażają na karcie do głosowania, która obejmuje m.in. propozycje układowe.

Prawo restrukturyzacyjne nie określa w jaki sposób mają przebiegać negocjacje z wierzycielem, całość strategi restrukturyzacyjnej pozostawiona jest dłużnikowi.

Pozycja wierzyciela nie jest osłabiona chociażby dlatego, że w sytuacji, gdy dany wierzyciel uzna, że informacje w doręczonej mu karcie do głosowania nie są wystarczające, ma on możliwość uzyskania dodatkowych wiadomości od doradcy restrukturyzacyjnego m.in. w zakresie sytuacji finansowej dłużnika. Wierzyciel ma także prawo złożenia zastrzeżeń, które muszą trafić do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu przewidziany jest wymóg większości niezbędnej do zawarcia układu. Sąd zatwierdzi układ, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Czas na zatwierdzenie układu przez sąd wynosi dwa tygodnie, oczywiście od daty wpłynięcia wniosku nie posiadającego braków formalnych.

Ważna informacja dla dłużnika jak i wierzyciela jest taka, że zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem. Jak i również sam fakt zbierania głosów od wierzycieli nie ma wpływu na bieg postępowań sądowych, administracyjnych czy sądowo-administracyjnych z udziałem dłużnika.

Postępowania restrukturyzacyjne

Jakub Ostrowski        14 lutego 2016        Komentarze (1)

A nawet cztery! Tak, nowe prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery rodzaje postępowań mających zastosowanie do dłużnika dążącego do zapobiegnięcia upadłości likwidacyjnej.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego (4) jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Każde z postępowań może być przeprowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Nowa definicja: dłużnik zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • Przyśpieszone postępowanie układowe;
  • Postępowanie układowe;
  • Postępowanie sanacyjne.

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek dłużnika, którym może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, spółka z .o.o. i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej, wspólnik spółki osobowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także wspólnik spółki partnerskiej.

Często można spotkać się z opinią, że jeżeli trwa postępowanie upadłościowe spółki z o.o. to wystąpienie z żądaniem wobec członków zarządu opartym na art. 299 § 1 ksh jest przedwczesne.

Jednym z najważniejszych argumentów jakie przemawiają za powyżej przytoczonym stanowiskiem jest uznanie, że dopiero z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego będzie możliwe stwierdzenie, czy i w jakim zakresie egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna. Jeżeli nie wiadomo, czy wierzyciel uzyska choćby częściowe zaspokojenie wierzytelności w toczącym się postępowaniu upadłościowym, próba przerzucenia odpowiedzialności na członków zarządu za powstałe zadłużenie jest przedwczesna. Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, uwzględnienie jej na liście wierzytelności, utwierdza w przekonaniu, że wierzyciel może zostać zaspokojony.

W mojej ocenie nic bardziej mylnego!

Postępowania upadłościowe niekiedy trwają długo, a nawet bardzo długo. Często już na samym początku, oczywiście przy profesjonalnym rozeznaniu w sprawie wiadomo, że środki uzyskane z likwidacji masy upadłości pokryją jedynie powstałe koszty i nie wystarczą w żadnym zakresie na zaspokojenie wierzycieli.

W takiej sytuacji nie powinieneś czekać na zakończenie postępowania upadłościowego, nie powinieneś także obawiać się, że Twoje roszczenie wobec członków zarządu zostanie uznane jako przedwczesne. Najnowsze orzecznictwo potwierdza, że fakt dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, toczącym się wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie stanowi przeszkody do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko członkowi zarządu tej spółki.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, wierzyciel może wykazać za pomocą wszelkich środków dowodowych. Przesłankę tę można uznać za spełnioną również przed zakończeniem postępowania upadłościowego.

Dane jakie wierzyciel może uzyskać w zakresie możliwości finansowych masy upadłości mogą być dostateczne do uznania o bezskuteczności egzekucji. Wprowadzenie automatyzmu i przyjęcie, że samo ogłoszenie upadłości spółki świadczy już o bezskuteczności egzekucji jest też błędne, dlatego w mojej ocenie należy zebrać wszystkie składniki występujące w toku postępowania upadłościowego i dopiero wtedy podjąć decyzję o wystąpieniu przeciwko członkom zarządu.

Analiza przebiegu konkretnego postępowania upadłościowego, m.in. ilości wierzycieli, listy wierzytelności z uwzględnieniem kolejności zaspokajania wierzycieli, może przed formalnym zakończeniem postępowania upadłościowego wskazywać jednoznacznie na brak możliwości zaspokojenia z funduszów masy upadłości. W takiej właśnie sytuacji wierzyciel może przed zakończeniem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki wystąpić z żądaniem zapłaty przeciwko członkom zarządu.

Oczywiście, przyznanie racji wierzycielowi/powodowi w postępowaniu o zapłatę przeciwko członkom zarządu, oprócz udowodnienia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, wymaga zaistnienia kumulatywnie innych przesłanek, chociażby, że wierzytelność powstała w dacie pełnienia funkcji w zarządzie przez osobę pozwaną.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Jakub Ostrowski        01 lutego 2016        Komentarze (0)

Na ocenę prawa restrukturyzacyjnego przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście prawo restrukturyzacyjne nie wyeliminowało klasycznego postępowania upadłościowego, polegającego na likwidacji majątku upadłego.

Wyobrażasz sobie wyścig dłużnika i wierzyciela w celu złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości? Kto będzie szybszy?

Z perspektywy osoby składającej wniosek restrukturyzacyjny ma to mniejsze znaczenie, dlatego, że w sytuacji, gdy do sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny, zgodnie z wprowadzoną przez prawo restrukturyzacyjne zasadą pierwszeństwa, sąd przystąpi do rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego.

Osobiście uważam, że nie wszystkie działania dłużnika podjęte w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będą „etyczne”, dlatego będzie dochodziło do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu. W takiej sytuacji dążąc do najbardziej efektywnego zabezpieczenia swoich interesów powinieneś Wierzycielu złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Takie działanie daje Ci możliwość ciągłego zabezpieczenia majątku dłużnika w czasie od umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jest tożsamy z terminem przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

Legitymację czynną do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości posiada każda osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.