Z jakich powodów Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

Jakub Ostrowski        12 stycznia 2017        Komentarze (0)

Ostatnio zauważyłem mocną tendencję lansowania szybkiego i skutecznego oddłużenia, jeżeli wolisz ładniej to możemy to nazwać „redukcja zadłużenia”. Nawet firmy windykacyjne, które tak agresywnie traktowały dłużników mają dla nich swój produkt w postaci „oddłużenia”.

Trochę w tym wszystkim jest racji, ale na pewno nie jest szybko, łatwo i przyjemnie. Niestety.

Chociaż niewykluczone, że jeżeli Twój pełnomocnik przygotuje Cię odpowiednio do upadłości to będzie to dla Ciebie spokojny czas.

Poniżej przeczytasz z jakich powodów Sąd nie ogłosi wobec Ciebie upadłości konsumenckiej:

  1. jeżeli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istnienie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  2. jeżeli było prowadzone wobec Ciebie postępowanie upadłościowe konsumenckie i zostało umorzone w trakcie nie na Twój wniosek;
  3. jeżeli uchylono wobec Ciebie plan spłaty wierzycieli z uwagi na uchybienia w jego realizacji;
  4. jeżeli dokonana przez Ciebie czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  5. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej było prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część Twoich zobowiązań, chyba że do Twojej niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez Ciebie należytej staranności;
  6. jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podałeś niezgodne z prawną lub niezupełne dane, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Dużo tego. Można Ci przypisać, któryś z wymienionych punktów? To źle. Ale nie beznadziejnie.

Powody z jakich Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej ustępują (na pewno wymieniony powyżej pkt. 2,3,4,5,6) jeżeli Sąd uzna, iż przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione WZGLĘDAMI SŁUSZNOŚCI lub HUMANITARNYMI.

Tylko jak teraz wykazać, np. pomimo, że byłeś przedsiębiorcą i miałeś obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie przepisów przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a tego nie zrobiłeś to teraz jak już nie prowadzisz działalności gospodarczej przeprowadzenie postępowania (upadłości konsumenckiej) jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi?

Powtarzam to przy okazji prawie każdego wpisu – każdy przypadek jest inny, bo to życie. Uważam, że bez gruntownej analizy Twojej sytuacji nie da się jednoznacznie określić czy upadłości konsumencka to właściwa droga, albo czy już teraz to odpowiedni czas na złożenie wniosku.

Tymczasowy nadzorca sądowy – sprawozdanie o stanie majątku dłużnika

Jakub Ostrowski        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Jeżeli podjąłeś już decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego dłużnika, bezwzględnie oprócz żądania ogłoszenia upadłości, złóż wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

O podstawowych wymogach jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela dowiesz się z mojego wcześniejszego wpisu.

Nie bez znaczenia tak duży nacisk kładę na wnioskowanie o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należą szeroko rozumiane czynności nadzorcze nad majątkiem dłużnika.

Bardzo ważne jest to, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności

Przez pojęcie czynności zwykłego zarządu należy rozumieć wszelkie czynności prawne zmierzające do utrzymania majątku w stanie dotychczasowym. Natomiast wszelkie czynności dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy, których nie dokonuje się w prawidłowym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, uznawane są za przekraczające zakres zwykłego zarządu. W sytuacji ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego masz pewność, że dłużnik nie zacznie wyzbywać się majątku, a jak to zrobi to taka czynność jest nieważna.

Z własnego doświadczenia wiem, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego żaden Notariusz nie sporządzi aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości czy części/całego przedsiębiorstwa należącego do dłużnika. 

We wszystkich sprawach, w których uczestniczyłem, tymczasowy nadzorca sądowy był zobowiązany przez Sąd do przygotowania sprawozdania o stanie majątku dłużnika wraz z przedstawieniem prognozy kosztów postępowania upadłościowego.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu dostarczyć Sądowi orzekającemu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszystkich niezbędnych informacji w zakresie majątku dłużnika, a dokładniej  jego pasywów i aktywów. Każdy składnik majątkowy ma swoją specyfikę, np. nieruchomość obciążona hipotecznie czy środki ochrony roślin, które mają krótki termin przydatności i po jego upływie są teoretycznie niezbywalne. 

Oczywiście dokonując analizy stanu majątkowego dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy powinien przeanalizować także czynności dłużnika, które można zakwalifikować jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości. Przecież nie rzadko zdarza się tak, że dłużnik, który przypuszcza, że wobec niego może zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dokonuje darowizny nieruchomości na rzecz członka rodziny, albo sprzedaje po rażąco zaniżonej wartości atrakcyjną nieruchomość. Taka czynność powinna być dokładnie przeanalizowana przez tymczasowego nadzorcę sądowego, bo być może po ogłoszeniu upadłości będzie można ją uznać jako bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, a będzie to jedyny wartościowy składnik majątku, którego spieniężenie pozwoli na zaspokojenie Twoich roszczeń

Preliminarz kosztów postępowania upadłościowego – bardzo ważna pozycja w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli z tej pozycji będzie wynikało, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przykład: majątek dłużnika to jedynie udziały w nieruchomości; tymczasowy nadzorca sądowy oszacował, że ich likwidacja pozwoli na uzyskanie 80.000,00 zł; koszty postępowania zostały wyliczone na kwotę równą wartości hipotetycznie możliwej do uzyskania ze sprzedaży udziałów, tj. 80.000,00; Sąd w takiej sytuacji oddali wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na tzw. ubóstwo masy upadłości.

Wierzycielu w Twoim interesie jest, aby został ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy, a następnie przygotował profesjonalne sprawozdanie. Pamiętaj także, że masz bardzo duże możliwości weryfikowania sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego. Jako strona postępowania otrzymasz odpis sprawozdania, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości możesz złożyć zastrzeżenia czy uwagi do sprawozdania, do których tymczasowy nadzorca sądowy musi się ustosunkować. Dlatego tak ważna jest płynna współpraca z organami postępowania upadłościowego. Nic nie dzieje się samo. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wystarczy.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego jak już tutaj pisałem to bardzo ważny dokument, a Ty masz na niego wpływ. Działaj.

Postępowania restrukturyzacyjne – Lublin

Jakub Ostrowski        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

Mój Drogi Czytelniku, 2016 rok był pierwszym w jakim obowiązywało nowe prawo umożliwiające wszczęcie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Bazując na danych ujawnionych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym odnotowano 212 rozpoczętych postępowań.

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych otwarto w woj. mazowieckim (39) i śląskim (38), woj. lubelskie (12).

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to najczęstsze podmioty wybierające postępowanie restrukturyzacyjne w 2016 roku.

Znaczna większość dłużników w 2016 roku wybrała przyspieszone postępowanie układowe. Na drugim miejscu jest postępowanie sanacyjne.

Budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy i detaliczny to działy gospodarki, którymi zajmują się przedsiębiorcy wybierający postępowania restrukturyzacyjne w 2016 roku.

Statystki wskazują, że tendencja z miesiąca na miesiąc jest większa i tak w ostatnich dwóch miesiącach 2016 roku utrzymuje się na poziomie 30 postępowań. Prawo restrukturyzacyjne pomimo obowiązywania już przez ponad rok dopiero raczkuje ale budzi coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców. W mojej ocenie to bardzo dobry znak. Możliwości jakie daje właśnie prawo restrukturyzacyjne to mechanizm uzdrowienia i uratowania przedsiębiorstwa przed upadłością – jakie możliwości? To wszystko zależy od Ciebie.

Jeżeli jesteś zagrożony niewypłacalnością nie czekaj, bo nie masz na co. Zacznij działać i podejmij procedurę restrukturyzacyjną. Odbyłem już wiele spotkań w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych z potencjalnymi dłużnikami. Wnioski, jakie się nasuwają to permanentny brak kultury prowadzenia biznesu objawiający się w ciągłym czekaniu na szóstkę w lotka. Wygranej nie ma, koszty prowadzenia działalności są większe niż zyski, pojawiają się postępowania o zapłatę (a przecież to kolejne koszty), komornicy (kolejne koszty), zabezpieczenia np. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej, blokada rachunków bankowych itp.

Czy wiesz, że masz tylko 0,0000072% szans, że wygrasz szóstkę w lotka. Wybierając restrukturyzację w odpowiednim czasie Twoje szanse na utrzymanie przedsiębiorstwa nieporównywalnie wzrastają.

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika składany przez wierzyciela

Jakub Ostrowski        21 grudnia 2016        Komentarze (0)

Czynności windykacyjne kojarzą się zazwyczaj z intensywnymi telefonami do dłużnika, wysyłaniem wezwań do zapłaty i podejmowaniem wielu innych, niekoniecznie skutecznych, działań.

Z mojego doświadczenia wynika, że w takich sytuacjach „sprytny” dłużnik zmienia numer telefonu albo zapisuje numery od których nie odbiera, a korespondencja, nawet jak jest odbierana, to nikt z reprezentantów dłużnika jej nie czyta. Kończy się to wszystko pozwem o zapłatę.

Mam dla Ciebie inną propozycję. Oczywiście, nie jest ona idealna i nie daje gwarancji sukcesu, ale w mojej ocenie często jest skuteczniejsza niż wszystkie czynności windykacyjne razem wzięte.

Jesteś wierzycielem? Twój dłużnik zaprzestał obsługiwać swoje zobowiązania? Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości wobec dłużnika. Tak, możesz to zrobić. Musisz tylko pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości i specyfika postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest zupełnie inna niż postępowanie o zapłatę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego, a nadto zawierać elementy określone w prawie upadłościowym.

W zakresie wymogów jakie są przewidziane dla pisma procesowego nie będę zabierał Ci czasu, skupie się jednak na elementach jakie musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela, a mianowicie:

  • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Powinieneś we wniosku także uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Nie możesz również zapomnieć o uiszczeniu zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czujesz zakłopotanie? Niepotrzebnie. Oczywiście wniosek powinien być przygotowany profesjonalnie, ale nie jest to trudne. Jest także kilka innych elementów, które należy przeanalizować przed złożeniem takiego wniosku.

Pamiętaj, że dobrze przygotowany wniosek to dopiero połowa sukcesu. Twoja aktywność we współpracy z tymczasowym nadzorcą sądowym na pewno pomoże przynieść drugą połowę sukcesu, ale w pierwszej kolejności musisz zażądać ustanowienia zabezpieczenia właśnie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, który przygotuje sprawozdanie o stanie majątku dłużnika – napiszę krótko – bardzo ważny dokument, a dlaczego dowiesz się niebawem.

Plan restrukturyzacyjny – wzór

Jakub Ostrowski        27 listopada 2016        Komentarze (0)

001

W świetle ostatnich dynamicznych zmian w szeroko rozumianym prawie upadłościowym, a w szczególności z uwagi na wprowadzenie prawa restrukturyzacyjnego, niezbędne jest doskonalenie zawodowe. Proces aktualizowania, pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu doradcy restrukturyzacyjnego powinien być standardem.