Ogłoszenie upadłości konsumenckiej #1

Jakub Ostrowski        18 lipca 2017        3 komentarze

W czerwcu br. sądy upadłościowe ogłosiły ponad 500 upadłości konsumenckich. Przypuszczam, że w lipcu i sierpniu będzie spadek ogłaszanych upadłości, ale nie z uwagi na mniejsze zainteresowanie tą instytucją, tylko na okres urlopowy w wymiarze sprawiedliwości.

Kiedy mamy do czynienia ze spółką prawa handlowego ważne są liczby i tabele, natomiast jeżeli chodzi o osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej to liczą się okoliczności, które miały wpływ na niewypłacalność konsumenta.

Praktycznie wszystkie moje rozmowy z zainteresowanymi upadłością konsumencką zawierają pytanie

 – Czy Sąd ogłosi mi upadłość?!

Moja odpowiedź brzmi „nie wiem”. Inną kwestią jest czy dana osoba spełnia przesłanki do ogłoszenia czy też nie i tutaj bardziej precyzyjnie można się wypowiedzieć.

Dlatego, że każdego interesuje czy w jego sytuacji dostanie upadłość postanowiłem opisywać (oczywiście anonimowo) przykłady jakie miały faktycznie miejsce. Zauważyłem też, że często znamienne jest: „bo mój znajomy był w takiej sytuacji i sąd mu ogłosił upadłość”.

Nie szukaj u znajomych. Zapoznaj się ze stanem faktycznym, być może będzie to dla Ciebie pomocne i sam ocenisz czy Sąd ogłosi Ci upadłość.

Matka samotnie wychowująca córkę. Córka w wieku 17 lat urodziła dziecko. Miejsce zamieszkania wioska obok miasta wojewódzkiego. Obie Panie mieszkają z ojcem/dziadkiem alkoholikiem. Dom jest formalnie własnością „gospodarza”. Starsza kobieta pracuje w służbie zdrowia i jak się zapewne domyślasz nie obejmuje stanowiska ordynatora oddziału. Wszystkie pożyczki są typowo konsumenckie i zostały przeznaczone żeby związać koniec z końcem.

Zadłużenie na poziomie 100 tyś zł. Brak jakiejkolwiek możliwości spłaty. Kilkanaście postępowań komorniczych.

Sąd wyznacza rozprawę, przesłuchuje dłużniczkę. Przesłuchanie zmierza do wyjaśnienia kiedy i w jakich okolicznościach zaciągnęła kolejne zobowiązanie, na co została przeznaczona kwota i czy cokolwiek dobrowolnie spłaciła.

Pytanie o majątek, chociaż z wniosku wynika, że dłużniczka nie ma nic co mogłoby podlegać likwidacji. Odroczenie ogłoszenia orzeczenia, kilka dni mocnego stresu i jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Brak jakiegokolwiek majątku, także syndyk skupia się na liście wierzytelności.

Czy będzie plan spłaty? Nie wiem, termin jeszcze nie został wyznaczony, wpłynął jeden sprzeciw od listy.

Zawieszenie postępowania komorniczego przed ogłoszeniem upadłości

Jakub Ostrowski        17 lipca 2017        4 komentarze

 – Dzień dobry!

 – Dzień dobry.

 – Panie mecenasie, jestem prezesem zarządu spółki z branży budowlanej, spółka jest niewypłacalna, muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 – Jaki majątek ma spółka?

 – Nic nie ma, wszystko zajął komornik!

 – Spokojnie, powoli, jak to zajął?

 – Przyszedł na budowę, gdzie mieliśmy większość sprzętu: samochody, koparki i zajął, co tu więcej opowiadać, zostaliśmy z niczym.

 – Kiedy to było?

 – Dziś, dlatego też chcę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale czy w takiej sytuacji, kiedy spółka nie ma żadnego majątku jest szansa na upadłość?

 – Zaskoczę Pana, tak jest szansa, spółka ma majątek w postaci tych wszystkich ruchomości jakie zajął komornik, tylko trzeba działać szybko i bezwzględnie. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy złożyć wniosek o zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie egzekucji.

Powyższy dialog wcale nie został wymyślony, a jedynie skrócony. Rozmowa z Klientem – reprezentant spółki z branży budowlanej. Wyedukowany prezes wiedział, że spółka potrzebuje majątku na upadłość, ale myślał, że w konsekwencji zajęcia komorniczego na ruchomościach spółka przestała być właścicielem zajętego majątku.

Jednym z celów postępowania upadłościowego jest jak największe zaspokojenie wierzycieli i aby móc zrealizować ten cel ustawodawca wprowadził do postępowania, na etapie przed ogłoszeniem upadłości, możliwość zabezpieczenia takiego postępowania poprzez zawieszenie działań komornika na czas rozpoznania wniosku upadłościowego. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ z chwilą zawieszenia postępowania egzekucyjnego komornik nie może sprzedać majątku, który został przez niego zajęty w ramach postępowania egzekucyjnego, które to zostało zawieszone.

Pamiętaj, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzyma działań komornika. Musisz złożyć odpowiedni wniosek o zabezpieczenie i Sąd ten wniosek musi uwzględnić, a jak już to zrobi to szybko biegnij do komornika z postanowieniem i czekaj spokojnie na ogłoszenie upadłości.

Ciekawe, co zrobić jak jest 30 tytułów wykonawczych z ZUSu, 12 z Urzędu Skarbowego i 9 egzekucji z wniosku tzw. prywatnych wierzycieli? Odpowiedź jest prosta: złożyć 51 wniosków o zawieszenie egzekucji – oczywiście w jednym piśmie procesowym.

PS.

Wniosek o zabezpieczenie postępowania upadłościowego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest mocno sformalizowany i muszą się w nim znaleźć wszystkie wymagane elementy. Nie zapomnij załączyć do takiego wniosku  odpowiednich dokumentów.

Upadłość konsumencka – statystyki

Jakub Ostrowski        20 maja 2017        3 komentarze

Właśnie jestem świeżo po sprawdzeniu bieżących statystyk dotyczących upadłości konsumenckich. Wniosek jest oczywisty.

Upadłość konsumencka jest bardzo atrakcyjnym narzędziem dla osób fizycznych borykających się z problemami finansowymi.

Nie będę Ci pokazywał jak wyglądała upadłość konsumencka w latach 2009-2014 bo to kwestia nieistotna.

W 2015 roku liczba ogłoszony upadłości wyniosła 2112. Dużo? Nie.

W 2016 roku było ponad dwa razy więcej bo 4434. Dużo? Nie.

W I kwartale 2017 roku – 1311, a w samym marcu 2017 roku ogłoszonych upadłości konsumenckich było 546.

Dla porównania w Niemczech jest ogłaszanych rocznie ok. 100 tyś. upadłości konsumenckich. W Polsce zapotrzebowanie szacunkowo jest na ok. 20-30 tyś. upadłości konsumenckich rocznie.

Z miesiąca na miesiąc widać tendencje wzrostową. Konsumenci mają coraz szerszą świadomość prawną i korzystają z instrumentów jakie daje ustawodawca.

 

 

Ile kosztuje upadłość sp. z o.o. – aktualizacja

Jakub Ostrowski        13 maja 2017        3 komentarze

To zależy od bardzo wielu czynników, ale musisz wiedzieć, że aby Sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. to jej majątek musi wystarczać na koszty postępowania i w jakimś zakresie na zaspokojenie wierzycieli.

Koszty postępowania to wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości nigdy nie wie jaka będzie ostateczna wysokość kosztów postępowania, a jedynie może przyjąć prawdopodobną ich wartość. Czynnikami mającymi wpływ na założenia prognozowanych kosztów postępowania przez Sąd są m.in.:

 • czas trwania postępowania;
 • poziom trudności w zbyciu majątku upadłego.

Do niezbędnych kosztów postępowania powinieneś zaliczyć m.in.:

 • koszt obwieszczeń;
 • koszt ogłoszeń dotyczących sprzedaży majątku;
 • koszt oszacowania wartości majątku upadłego;
 • zabezpieczenie majątku upadłego (np. przetransportowanie samochodu wchodzącego w skład masy upadłości i opłacenie parkingu)
 • wynagrodzenie syndyka.

Oczywiście powyżej podany katalog nie jest zamknięty i zawiera tylko przykładowe wyliczenie kosztów, które powstaną w trakcie postępowania. Głównym kryterium czy dany wydatek jest konieczny, należy oceniać czy jest bezpośrednio związany z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Tak na marginesie…

wycena standardowej nieruchomości w przedziale od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez dłużnika

Jakub Ostrowski        01 lutego 2017        2 komentarze

Wymogi, jakie postawił ustawodawca dla dłużnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości są większe niż te, które musi spełnić wierzyciel żądający ogłoszenia upadłości wobec swojego dłużnika. Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika koniecznie zajrzyj tutaj.

Wniosek dłużnika powinien zawierać kilkanaście obowiązkowych elementów, bez których – co do zasady – Sąd nie nada sprawie biegu.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą albo reprezentantem wnioskodawcy (Prezes Zarządu) musisz we wniosku o ogłoszenie upadłości podać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Dodatkowo w załączeniu do wniosku musisz przedłożyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Pamiętaj także o uiszczeniu zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia się dowód jej uiszczenia – dowód uiszczenia zaliczki powinien być załączony do wniosku.

Oczywiście, może się zdarzyć tak, że nie będziesz mógł dołączyć do wniosku załączników, o których napisałem wyżej. Jest na to rozwiązanie, a mianowicie powinieneś podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Ważne jest, aby złożony przez Ciebie wniosek zawierał wszystkie informacje, o których tutaj czytasz. Z mojego doświadczenia wynika, że Sądy orzekające w sprawach upadłościowych zostały zarzucone wnioskami o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i aktualny czas oczekiwania na termin rozprawy to 3-4 miesiące. Jeżeli złożysz pełny wniosek o ogłoszenie upadłości sprawa zostanie rozpoznana w rozsądnym czasie. Dodatkowy czas oczekiwania, w przypadku braków formalnych, to ok. 1 miesiąc. Bywają również wnioski, które na brakach formalnych „wiszą” właśnie tyle, ile czeka się na rozprawę.