Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców. Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a ogromna część pracy może zostać wykonana z innego miejsca niż biuro.

Wracając do tematu. Zacznę od najłatwiejszej części odpowiedzi: jeżeli jesteś konsumentem – osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej – to nikt nie może Cię zmusić do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłości konsumencka to prawo, a nie obowiązek. Konsument, który jest niewypłacalny, a nie składa wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców albo osób zarządzających spółkami, np. prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odmienność polega na tym, że przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy? Dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli jest niewypłacalny.

Niewypłacalność jest wtedy, kiedy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Pamiętaj, że jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, to co do zasady jesteś niewypłacalny.

Zdaję sobie sprawę, że samemu nie jest łatwo ocenić, kiedy nastąpiła niewypłacalność i czy już powinieneś składać wniosek o ogłoszenie upadłości, dlatego proszę analizuj na bieżąco kondycję finansową. Szczególnie w tak ciężkich czasach dla biznesu z którymi obecnie mamy do czynienia.

Wprowadzona tarcza antykryzysowa nie zwalnia Cię z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie wydłuża żadnych terminów. Masz tylko 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, żeby uniknąć konsekwencji, zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i karnego.

Złożyłeś wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Myślisz, że w ten sposób możesz być spokojny o swoją odpowiedzialność? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zwalnia Cię z żadnej odpowiedzialności. Dlatego trzeba zastosować inne rozwiązanie.

Czasy w biznesie są ciężkie i trzeba liczyć się z tym, że będzie jeszcze gorzej. Z każdej sytuacji jest wyjście. Działaj we własnym interesie, nikt za Ciebie tego nie zrobi.

 

Jeżeli interesujesz się choć trochę upadłością konsumencką to pewnie wiesz, że od 24 marca 2020 r. zaczynają obowiązywać zupełnie nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckich.

Najważniejsza zmiana, która umożliwi uzyskanie pozytywnej decyzji – ogłoszenie upadłości – dotyczy uchylenia przepisu na podstawie, którego sądy oddalały wnioski konsumentów.

Dla przejrzystości tematu nie będę opisywał co uchylono, co zostało zmienione, a co dalej obowiązuje w niezmienionym kształcie. Zakładam, że interesuje Cię jak jest, dlatego czytając ten tekst dowiesz się jak wygląda „nowa” upadłość konsumencka (obowiązująca od 24.03.2020 r.).

Aktualnie wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku zaistnienia niewypłacalności oraz przy braku prowadzenia działalności gospodarczej będą uwzględnianie przez sąd – co oznacza ogłoszenie upadłości dla wszystkich.

Brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości. W sytuacji, gdy majątek (lub jego brak) nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa – środki na pokrycie kosztów wypłacane są z kasy danego sądu, który ogłosił upadłość.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, którego głównymi zadaniami są zlikwidowanie/sprzedaż majątku (o ile go masz; bo tak jak już napisałem posiadanie majątku nie ma znaczenia dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej) oraz sporządzenie listy wierzytelności.

Lista wierzytelności to dokument zawierający zestawienie Twoich wierzycieli. Lista sporządzana jest przez syndyka. W skrócie: komu i ile jesteś winna/y.

Po zatwierdzeniu złożonej przez syndyka listy wierzytelności i przeprowadzeniu przez niego likwidacji/sprzedaży majątku, składa on do sądu projekt planu spłaty wierzycieli znajdujących się na liście wierzytelności albo informację, że:

– doprowadziłaś/eś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłaś/eś jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie majątku oraz celowe nieregulowanie zobowiązań

lub

– w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Ciebie prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym już umorzono Ci całość lub część zobowiązań.

w tych dwóch powyższych przypdkach sąd odmówi umorzenia zobowiązań lub ustalenia planu spłaty, a niespłacone długi w dalszym ciągu będą Cię obciążały, chyba, że ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (bardzo ocenne i wyjątkowo ryzykowne).

Syndyk może też przedstawić informacje wskazujące, że Twoja osobista sytuacja powoduje, że jesteś trwale niezdolna/y do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty i wtedy sąd umorzy Ci w całości wszystkie zobowiązania jakie powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Sukces.

Nie rób niczego pochopnie. Spokojnie zaplanuj całe postępowanie i przygotuj się na różne warianty, bo jeżeli źle podejdziesz do sprawy, to może ona zakończyć się totalną klapą. Oznacza to w tym przypadku, że sąd ogłosi Ci upadłość, ale może ustalić plan spłaty na 7 lat lub odmówić jego ustalenia i zostaniesz ze swoimi długami na kolejne lata…

Statystyki pokazują ciągły wzrost ogłoszonych upadłości konsumenckich, spójrz jak to wyglądało:

2015 r. – 2153 ogłoszonych upadłości

2016 r. – 4447 ogłoszonych upadłości

2017 r. – 5470 ogłoszonych upadłości

2018 r. – 6552 ogłoszonych upadłości

2019 r. – 7944 ogłoszonych upadłości

Ile będzie w tym roku?

Komentarz do przepisów i ustaw realizujących pakiet ochronny dla przedsiębiorców przygotuję dla Was jak będzie znany już kształt rozwiązań związanych z tarczą antykryzysową. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, co już możesz zrobić dla swojego przedsiębiorstwa jeżeli tracisz płynności finansową w związku z nastałą sytuacją. Inaczej mówiąc jak przeciwdziałać i ograniczyć negatywne skutki pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 dla Twojego biznesu.

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje. Poniżej przedstawiam cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, których wdrożenie pomoże zachować Twoje przedsiębiorstwo w całości i uniknąć upadłości.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

  • zawarcie układu poprzez samodzielne zbieranie głosów od wierzycieli bez udziału sądu
  • możliwe, gdy wierzytelności sporne nie przekraczają 15 % sumy wszystkich wierzytelności

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

  • zawarcie układu z wierzycielami z udziałem sądu
  • możliwe, gdy wierzytelności sporne nie przekraczają 15 % sumy wszystkich wierzytelności

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

  • zawarcie układu z wierzycielami z udziałem sądu
  • możliwe, gdy wierzytelności sporne przekraczają 15 % sumy wszystkich wierzytelności
  • wstrzymanie większości postępowań komorniczych

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

  • zawarcie układu z wierzycielami z udziałem sądu
  • możliwe, gdy wierzytelności sporne nie przekraczają jak i przekraczają 15 % sumy wszystkich wierzytelności
  • wstrzymanie postępowań komorniczych – praktycznie wszystkich

Układ z wierzycielami będzie polegał na przyjęciu przez nich zaproponowanych propozycji spłaty ich zadłużenia, natomiast propozycje spłaty mogą polegać m.in. na odroczenie terminu płatności, rozłożeniu spłaty na raty, zmniejszeniu wysokości zadłużenia lub możesz zaproponować wszystkie powyższe opcje łącznie.

Poniżej przykład.

Spłata 75% wierzytelności Jana Kowalskiego w 10 równych ratach płatna na koniec miesiąca, począwszy od końca 4 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek oraz innych wierzytelności ubocznych.

Przykład na liczbach (zadłużenie wynosi 10.000,00 zł plus 350,00 zł odsetek): spłata 7.500,00 zł w 10 ratach – po 750,00 zł; pierwsza rata płatna na koniec listopada 2020 roku (jeżeli postanowienie o zatwierdzeniu układu było prawomocne w lipcu 2020 roku) umorzenie 2.500,00 zł oraz 350,00 zł odsetek.

Osobiście uważam, że kryzys gospodarczy nie zakończy się wraz z komunikatem o braku zachorowań, dopiero wtedy nabierze rozpędu. Warto pomyśleć o tym co będzie za 6-9 miesięcy, a nie tylko za najbliższe 3.

Dzisiejszy wpis dotyczy osób fizycznych/prawnych, które są dłużnikami i zastanawiają się kiedy jest właściwy i odpowiedni czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezpośrednio związany z wystąpieniem przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? – wtedy, gdy przestałeś spłacać swoje długi.

Oczywiście powyższa odpowiedź może być rozpoczęciem dyskusji mającej na celu zajęcie stanowiska czy w Twojej sytuacji:

– jesteś niewypłacalny;

– jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W skrócie: niewypłacalny = zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście nie jest to takie proste. Osobiście uważam, że nie zawsze, kiedy przestaniesz płacić swoje długi wypełniasz swoim zachowaniem podstawę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych nie powstaje, kiedy np. z obiektywnych okoliczności wiadomo, że nie utraciłeś trwale zdolności do wykonywania tych zobowiązań, tj. masz zagwarantowany wpływ środków finansowych. Wyjątkowo ważnym jest ustalenie czy zaprzestanie spłacania długów jest przejściowe, a „widoki na przyszłość” pozwalają uznać, że masz zdolność do spłacania zobowiązań np. z wygenerowanego przychodu z działalności gospodarczej.

Z literalnego brzmienia definicji niewypłacalności zawartej w prawie upadłościowym wynika, że jeżeli przestałeś spłacać swoje długi w okresie poniżej trzech miesięcy to nie można przypisać Ci stanu niewypłacalności.

Nie chciałbym Cię wpędzać w ból głowy, ale powinieneś wiedzieć, że nie każde zaprzestanie spłacania długów powyżej trzech miesięcy przypisuje Ci łatę niewypłacalności. W takiej sytuacji prawo upadłościowe zakłada procedurę tzw. domniemania: nie płacisz powyżej trzech miesięcy = jesteś niewypłacalny, ale możesz wykazać, że opóźnienie w płatnościach ma charakter przejściowy i spłata będzie realizowana, ponieważ np. masz rozpoczętą procedurę realnego dokapitalizowania przedsiębiorstwa.

Jeszcze dziwniejsze może wydać Ci się to, że nawet kiedy nie wygenerowałeś księgowej straty, a faktury opłacasz w terminie albo z delikatnym poślizgiem to powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzieje się tak (dotyczy m.in. spółki z o.o.), kiedy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Niestety z dotychczas prowadzonych przeze mnie spraw wynika jeden wniosek: 99% przedsiębiorców składa wnioski o ogłoszenie upadłości po terminie. Jest też część przedsiębiorców, dla których kreatywna księgowość jest wyznacznikiem postrzegania prawidłowej kondycji zarządzanej spółki. Nie idź tą drogą.

Tym razem zapraszam Cię do „wysłuchania” wpisu.

Podcast ukazał się już jakiś czas temu, ale często okres wakacyjny nie sprzyja śledzeniu aktywności blogowych, dlatego pozwalam sobie odświeżyć temat i zaprosić Cię do posłuchania rozmowy dwóch prawników o upadłości. Poruszone są bardzo zasadnicze problemy związane z postępowaniami upadłościowymi.

Podcast powstał we współpracy z Mikołajem Lechem – rzecznikiem patentowym. Z pewnością na jego blogu dowiesz się wielu bardzo ciekawych rzeczy – m.in. na temat tego jak zabezpieczyć swoją markę. Polecam Ci zapoznać się z treścią tworzoną przez Mikołaja, która jest przepełniona wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem: https://znakitowarowe-blog.pl – serdecznie polecam.

Enjoy!