Właśnie jestem świeżo po sprawdzeniu bieżących statystyk dotyczących upadłości konsumenckich. Wniosek jest oczywisty.

Upadłość konsumencka jest bardzo atrakcyjnym narzędziem dla osób fizycznych borykających się z problemami finansowymi.

Nie będę Ci pokazywał jak wyglądała upadłość konsumencka w latach 2009-2014 bo to kwestia nieistotna.

W 2015 roku liczba ogłoszony upadłości wyniosła 2112. Dużo? Nie.

W 2016 roku było ponad dwa razy więcej bo 4434. Dużo? Nie.

W I kwartale 2017 roku – 1311, a w samym marcu 2017 roku ogłoszonych upadłości konsumenckich było 546.

Dla porównania w Niemczech jest ogłaszanych rocznie ok. 100 tyś. upadłości konsumenckich. W Polsce zapotrzebowanie szacunkowo jest na ok. 20-30 tyś. upadłości konsumenckich rocznie.

Z miesiąca na miesiąc widać tendencje wzrostową. Konsumenci mają coraz szerszą świadomość prawną i korzystają z instrumentów jakie daje ustawodawca.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

To zależy od bardzo wielu czynników, ale musisz wiedzieć, że aby Sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. to jej majątek musi wystarczać na koszty postępowania i w jakimś zakresie na zaspokojenie wierzycieli.

Koszty postępowania to wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości nigdy nie wie jaka będzie ostateczna wysokość kosztów postępowania, a jedynie może przyjąć prawdopodobną ich wartość. Czynnikami mającymi wpływ na założenia prognozowanych kosztów postępowania przez Sąd są m.in.:

 • czas trwania postępowania;
 • poziom trudności w zbyciu majątku upadłego.

Do niezbędnych kosztów postępowania powinieneś zaliczyć m.in.:

 • koszt obwieszczeń;
 • koszt ogłoszeń dotyczących sprzedaży majątku;
 • koszt oszacowania wartości majątku upadłego;
 • zabezpieczenie majątku upadłego (np. przetransportowanie samochodu wchodzącego w skład masy upadłości i opłacenie parkingu)
 • wynagrodzenie syndyka.

Oczywiście powyżej podany katalog nie jest zamknięty i zawiera tylko przykładowe wyliczenie kosztów, które powstaną w trakcie postępowania. Głównym kryterium czy dany wydatek jest konieczny, należy oceniać czy jest bezpośrednio związany z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją majątku upadłego.

Tak na marginesie…

wycena standardowej nieruchomości w przedziale od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

Wymogi, jakie postawił ustawodawca dla dłużnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości są większe niż te, które musi spełnić wierzyciel żądający ogłoszenia upadłości wobec swojego dłużnika. Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika koniecznie zajrzyj tutaj.

Wniosek dłużnika powinien zawierać kilkanaście obowiązkowych elementów, bez których – co do zasady – Sąd nie nada sprawie biegu.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą albo reprezentantem wnioskodawcy (Prezes Zarządu) musisz we wniosku o ogłoszenie upadłości podać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Dodatkowo w załączeniu do wniosku musisz przedłożyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Pamiętaj także o uiszczeniu zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia się dowód jej uiszczenia – dowód uiszczenia zaliczki powinien być załączony do wniosku.

Oczywiście, może się zdarzyć tak, że nie będziesz mógł dołączyć do wniosku załączników, o których napisałem wyżej. Jest na to rozwiązanie, a mianowicie powinieneś podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Ważne jest, aby złożony przez Ciebie wniosek zawierał wszystkie informacje, o których tutaj czytasz. Z mojego doświadczenia wynika, że Sądy orzekające w sprawach upadłościowych zostały zarzucone wnioskami o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i aktualny czas oczekiwania na termin rozprawy to 3-4 miesiące. Jeżeli złożysz pełny wniosek o ogłoszenie upadłości sprawa zostanie rozpoznana w rozsądnym czasie. Dodatkowy czas oczekiwania, w przypadku braków formalnych, to ok. 1 miesiąc. Bywają również wnioski, które na brakach formalnych „wiszą” właśnie tyle, ile czeka się na rozprawę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

Ostatnio zauważyłem mocną tendencję lansowania szybkiego i skutecznego oddłużenia, jeżeli wolisz ładniej to możemy to nazwać „redukcja zadłużenia”. Nawet firmy windykacyjne, które tak agresywnie traktowały dłużników mają dla nich swój produkt w postaci „oddłużenia”.

Trochę w tym wszystkim jest racji, ale na pewno nie jest szybko, łatwo i przyjemnie. Niestety.

Chociaż niewykluczone, że jeżeli Twój pełnomocnik przygotuje Cię odpowiednio do upadłości to będzie to dla Ciebie spokojny czas.

Poniżej przeczytasz z jakich powodów Sąd nie ogłosi wobec Ciebie upadłości konsumenckiej:

 1. jeżeli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istnienie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 2. jeżeli było prowadzone wobec Ciebie postępowanie upadłościowe konsumenckie i zostało umorzone w trakcie nie na Twój wniosek;
 3. jeżeli uchylono wobec Ciebie plan spłaty wierzycieli z uwagi na uchybienia w jego realizacji;
 4. jeżeli dokonana przez Ciebie czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 5. jeżeli w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej było prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część Twoich zobowiązań, chyba że do Twojej niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez Ciebie należytej staranności;
 6. jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podałeś niezgodne z prawną lub niezupełne dane, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Dużo tego. Można Ci przypisać, któryś z wymienionych punktów? To źle. Ale nie beznadziejnie.

Powody z jakich Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej ustępują (na pewno wymieniony powyżej pkt. 2,3,4,5,6) jeżeli Sąd uzna, iż przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione WZGLĘDAMI SŁUSZNOŚCI lub HUMANITARNYMI.

Tylko jak teraz wykazać, np. pomimo, że byłeś przedsiębiorcą i miałeś obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie przepisów przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a tego nie zrobiłeś to teraz jak już nie prowadzisz działalności gospodarczej przeprowadzenie postępowania (upadłości konsumenckiej) jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi?

Powtarzam to przy okazji prawie każdego wpisu – każdy przypadek jest inny, bo to życie. Uważam, że bez gruntownej analizy Twojej sytuacji nie da się jednoznacznie określić czy upadłości konsumencka to właściwa droga, albo czy już teraz to odpowiedni czas na złożenie wniosku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu

Jeżeli podjąłeś już decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego dłużnika, bezwzględnie oprócz żądania ogłoszenia upadłości, złóż wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

O podstawowych wymogach jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela dowiesz się z mojego wcześniejszego wpisu.

Nie bez znaczenia tak duży nacisk kładę na wnioskowanie o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należą szeroko rozumiane czynności nadzorcze nad majątkiem dłużnika.

Bardzo ważne jest to, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności

Przez pojęcie czynności zwykłego zarządu należy rozumieć wszelkie czynności prawne zmierzające do utrzymania majątku w stanie dotychczasowym. Natomiast wszelkie czynności dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy, których nie dokonuje się w prawidłowym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, uznawane są za przekraczające zakres zwykłego zarządu. W sytuacji ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego masz pewność, że dłużnik nie zacznie wyzbywać się majątku, a jak to zrobi to taka czynność jest nieważna.

Z własnego doświadczenia wiem, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego żaden Notariusz nie sporządzi aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości czy części/całego przedsiębiorstwa należącego do dłużnika. 

We wszystkich sprawach, w których uczestniczyłem, tymczasowy nadzorca sądowy był zobowiązany przez Sąd do przygotowania sprawozdania o stanie majątku dłużnika wraz z przedstawieniem prognozy kosztów postępowania upadłościowego.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu dostarczyć Sądowi orzekającemu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszystkich niezbędnych informacji w zakresie majątku dłużnika, a dokładniej  jego pasywów i aktywów. Każdy składnik majątkowy ma swoją specyfikę, np. nieruchomość obciążona hipotecznie czy środki ochrony roślin, które mają krótki termin przydatności i po jego upływie są teoretycznie niezbywalne. 

Oczywiście dokonując analizy stanu majątkowego dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy powinien przeanalizować także czynności dłużnika, które można zakwalifikować jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości. Przecież nie rzadko zdarza się tak, że dłużnik, który przypuszcza, że wobec niego może zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dokonuje darowizny nieruchomości na rzecz członka rodziny, albo sprzedaje po rażąco zaniżonej wartości atrakcyjną nieruchomość. Taka czynność powinna być dokładnie przeanalizowana przez tymczasowego nadzorcę sądowego, bo być może po ogłoszeniu upadłości będzie można ją uznać jako bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, a będzie to jedyny wartościowy składnik majątku, którego spieniężenie pozwoli na zaspokojenie Twoich roszczeń

Preliminarz kosztów postępowania upadłościowego – bardzo ważna pozycja w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli z tej pozycji będzie wynikało, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przykład: majątek dłużnika to jedynie udziały w nieruchomości; tymczasowy nadzorca sądowy oszacował, że ich likwidacja pozwoli na uzyskanie 80.000,00 zł; koszty postępowania zostały wyliczone na kwotę równą wartości hipotetycznie możliwej do uzyskania ze sprzedaży udziałów, tj. 80.000,00; Sąd w takiej sytuacji oddali wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na tzw. ubóstwo masy upadłości.

Wierzycielu w Twoim interesie jest, aby został ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy, a następnie przygotował profesjonalne sprawozdanie. Pamiętaj także, że masz bardzo duże możliwości weryfikowania sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego. Jako strona postępowania otrzymasz odpis sprawozdania, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości możesz złożyć zastrzeżenia czy uwagi do sprawozdania, do których tymczasowy nadzorca sądowy musi się ustosunkować. Dlatego tak ważna jest płynna współpraca z organami postępowania upadłościowego. Nic nie dzieje się samo. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wystarczy.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego jak już tutaj pisałem to bardzo ważny dokument, a Ty masz na niego wpływ. Działaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 886 523 359e-mail: biuro@kancelaria-ostrowski.eu