Tymczasowy nadzorca sądowy – sprawozdanie o stanie majątku dłużnika

Jakub Ostrowski        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Jeżeli podjąłeś już decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wobec swojego dłużnika, bezwzględnie oprócz żądania ogłoszenia upadłości, złóż wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

O podstawowych wymogach jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez wierzyciela dowiesz się z mojego wcześniejszego wpisu.

Nie bez znaczenia tak duży nacisk kładę na wnioskowanie o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Do zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należą szeroko rozumiane czynności nadzorcze nad majątkiem dłużnika.

Bardzo ważne jest to, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dłużnik jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności

Przez pojęcie czynności zwykłego zarządu należy rozumieć wszelkie czynności prawne zmierzające do utrzymania majątku w stanie dotychczasowym. Natomiast wszelkie czynności dotyczące zmiany takiego stanu rzeczy, których nie dokonuje się w prawidłowym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, uznawane są za przekraczające zakres zwykłego zarządu. W sytuacji ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego masz pewność, że dłużnik nie zacznie wyzbywać się majątku, a jak to zrobi to taka czynność jest nieważna.

Z własnego doświadczenia wiem, że po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego żaden Notariusz nie sporządzi aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości czy części/całego przedsiębiorstwa należącego do dłużnika. 

We wszystkich sprawach, w których uczestniczyłem, tymczasowy nadzorca sądowy był zobowiązany przez Sąd do przygotowania sprawozdania o stanie majątku dłużnika wraz z przedstawieniem prognozy kosztów postępowania upadłościowego.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu dostarczyć Sądowi orzekającemu w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszystkich niezbędnych informacji w zakresie majątku dłużnika, a dokładniej  jego pasywów i aktywów. Każdy składnik majątkowy ma swoją specyfikę, np. nieruchomość obciążona hipotecznie czy środki ochrony roślin, które mają krótki termin przydatności i po jego upływie są teoretycznie niezbywalne. 

Oczywiście dokonując analizy stanu majątkowego dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy powinien przeanalizować także czynności dłużnika, które można zakwalifikować jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości. Przecież nie rzadko zdarza się tak, że dłużnik, który przypuszcza, że wobec niego może zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dokonuje darowizny nieruchomości na rzecz członka rodziny, albo sprzedaje po rażąco zaniżonej wartości atrakcyjną nieruchomość. Taka czynność powinna być dokładnie przeanalizowana przez tymczasowego nadzorcę sądowego, bo być może po ogłoszeniu upadłości będzie można ją uznać jako bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, a będzie to jedyny wartościowy składnik majątku, którego spieniężenie pozwoli na zaspokojenie Twoich roszczeń

Preliminarz kosztów postępowania upadłościowego – bardzo ważna pozycja w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli z tej pozycji będzie wynikało, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Przykład: majątek dłużnika to jedynie udziały w nieruchomości; tymczasowy nadzorca sądowy oszacował, że ich likwidacja pozwoli na uzyskanie 80.000,00 zł; koszty postępowania zostały wyliczone na kwotę równą wartości hipotetycznie możliwej do uzyskania ze sprzedaży udziałów, tj. 80.000,00; Sąd w takiej sytuacji oddali wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na tzw. ubóstwo masy upadłości.

Wierzycielu w Twoim interesie jest, aby został ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy, a następnie przygotował profesjonalne sprawozdanie. Pamiętaj także, że masz bardzo duże możliwości weryfikowania sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego. Jako strona postępowania otrzymasz odpis sprawozdania, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości możesz złożyć zastrzeżenia czy uwagi do sprawozdania, do których tymczasowy nadzorca sądowy musi się ustosunkować. Dlatego tak ważna jest płynna współpraca z organami postępowania upadłościowego. Nic nie dzieje się samo. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wystarczy.

Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego jak już tutaj pisałem to bardzo ważny dokument, a Ty masz na niego wpływ. Działaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: