Podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka upadłej spółki z o.o.

Jakub Ostrowski11 października 2015Komentarze (0)

Na temat zawieszenia postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z o.o. możesz przeczytać tutaj.

W sytuacji, gdy postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a strona została pozbawiona prawa zarządu masą upadłości albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony, podjęcie postępowania powinno nastąpić z chwilą zgłoszenia się lub wskazania syndyka albo zarządcy masy upadłości, a jeżeli syndyk albo zarządca może odmówić wstąpienia do postępowania – z chwilą złożenia przez niego oświadczenia.

W przypadku odmowy wstąpienia do postępowania przez syndyka albo zarządcę masy upadłości postępowanie podejmuje się z udziałem upadłego.

W sposób szczególny w kontekście podjęcia postępowania traktowane są procesy dotyczące wierzytelności podlegających zgłoszeniu do masy upadłości w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku. Reżim ten związany jest z faktem, że zgłoszenie sędziemu-komisarzowi i poddanie sprawdzeniu jest w zasadzie wyłącznym trybem dochodzenia wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości i mających podlegać zaspokojeniu z funduszów masy upadłości.

Dochodzenie tych wierzytelności w drodze odrębnego procesu przeciwko syndykowi jest co do zasady niedopuszczalne, a wierzyciel, chcąc wziąć udział w postępowaniu upadłościowym, jest zobowiązany zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi. W związku z tym podjęcie postępowania w sprawie, której przedmiotem jest taka wierzytelność, przed zakończeniem postępowania mającego na celu ustalenie listy wierzytelności jest wykluczone, chociażby powód wskazał syndyka lub syndyk zgłosił się do postępowania.

Kontynuacja postępowania wszczętego przed ogłoszeniem upadłości może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy po wyczerpaniu trybu sprawdzania wierzytelności unormowanego w Prawie upadłościowym i naprawczym (a więc po prawomocnej odmowie uznania wierzytelności) wierzytelność nie została umieszczona na liście.

Postępowanie sądowe lub administracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Podjęcie postępowania w tym wypadku nie może nastąpić z urzędu, nawet wtedy, gdyby sąd powziął informację o odmowie uznania, lecz wymaga wniosku, w którym zostanie wykazany fakt prawomocnej odmowy umieszczenia wierzytelności na liście.

W sprawie, która jest podstawą niniejszego wpisu wierzytelność dochodzoną w procesie cywilnym powódka zgłosiła do masy upadłości stosownie do treści art. 239 i 240 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, jednakże nie została ona uznana przez upadłego w jakimkolwiek zakresie i wobec tego nie została umieszczona na sporządzonej przez syndyka liście wierzytelności. Obwieszczenie ogłoszenia o sporządzeniu listy wierzytelności zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dwutygodniowy termin na wniesienie sprzeciwu przez powodową spółkę, co do odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności minął bezskutecznie. Tym samym od dnia następnego po upływie terminu do złożenia sprzeciwu, odmowa umieszczenia wierzytelności będącej przedmiotem niniejszej sprawy na liście wierzytelności upadłej spółki jest odmową prawomocną, co oznacza iż zachodzi przesłanka określona w art. 145 ust. 1 p.u.n. umożliwiająca podjęcie postępowania i dalsze jego kontynuowanie z udziałem syndyka masy upadłości.  

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: