Wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez dłużnika

Jakub Ostrowski01 lutego 20172 komentarze

Wymogi, jakie postawił ustawodawca dla dłużnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości są większe niż te, które musi spełnić wierzyciel żądający ogłoszenia upadłości wobec swojego dłużnika. Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika koniecznie zajrzyj tutaj.

Wniosek dłużnika powinien zawierać kilkanaście obowiązkowych elementów, bez których – co do zasady – Sąd nie nada sprawie biegu.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą albo reprezentantem wnioskodawcy (Prezes Zarządu) musisz we wniosku o ogłoszenie upadłości podać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Dodatkowo w załączeniu do wniosku musisz przedłożyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Pamiętaj także o uiszczeniu zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia się dowód jej uiszczenia – dowód uiszczenia zaliczki powinien być załączony do wniosku.

Oczywiście, może się zdarzyć tak, że nie będziesz mógł dołączyć do wniosku załączników, o których napisałem wyżej. Jest na to rozwiązanie, a mianowicie powinieneś podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Ważne jest, aby złożony przez Ciebie wniosek zawierał wszystkie informacje, o których tutaj czytasz. Z mojego doświadczenia wynika, że Sądy orzekające w sprawach upadłościowych zostały zarzucone wnioskami o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i aktualny czas oczekiwania na termin rozprawy to 3-4 miesiące. Jeżeli złożysz pełny wniosek o ogłoszenie upadłości sprawa zostanie rozpoznana w rozsądnym czasie. Dodatkowy czas oczekiwania, w przypadku braków formalnych, to ok. 1 miesiąc. Bywają również wnioski, które na brakach formalnych „wiszą” właśnie tyle, ile czeka się na rozprawę.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  adwokat Wągrowiec 6 kwietnia, 2017 o 08:24

  Bardzo dobry artykuł, na pewno będzie bardzo przydatny dla osoby, która będzie musiała ogłosić upadłość. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  piotr 11 listopada, 2017 o 21:46

  No tytuł artykułu to upadłosć zoo, a pod koniec artykułu wzmianka o sądach zarzuconych przes upadłości konsumenckie. O czym ostatecznie jest ten artykuł ?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Jakub Ostrowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: